Offentlig konst som kulturarv 2019

Regeringen gav Statens konstråd utredningsuppdraget Offentlig konst som kulturarv.

Uppdraget syftade till att utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder inom tillsyn och förvaltning av den byggnadsanknutna offentliga konsten. Inom ramen för uppdraget har  Statens konstråd vid föreslagit  åtgärder som kan bidra till en positiv utveckling inom området. I uppdraget ingick även att göra en internationell jämförelse av hur andra länder hanterar bevarandet av offentlig byggnadsanknuten konst. Uppdraget genomfördes i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

Gotlands Museum (Berit Ångman Svedjemo) deltog i en av de fyra nätverksgrupperna (kulturmiljö) med huvudsakligt syfte att ge underlag till underlag till rapportens förslag men framförallt förankra och pröva de förslag som utredningen kommer fram till.

Resultat presenterades 2019 genom rapporten BYGGNADSANSLUTEN OFFENTLIG KONST Kunskapshöjande insatser för förvaltning av den offentliga konsten som del av kulturmiljön. Rapporten finns att ladda ner via www.statenskonstrad.se

Skrolla till toppen