Bildsten

Bildsten

1954

Plats: Utomhus

På femtiotalet hade Södervärnsskolan en imponerande entré från Stenkumlaväg. Idag kan man se svaga spår av den igenmurade entrén. Det som finns kvar är den fina bildstenen av Bertil Nyström och Henna Karlsson, en känd bildhuggare i Slite. Bertil Nyström, klassiskt skolad konstnär, har bl.a. gjort ”Vattenlek”, ”Seglare går ombord” och ”Fagningsblommor” vilka är presenterade på dessa sidor.

Bildstenar är huggna stenar, ofta äldre än runstenar. De är speciellt vanliga på Gotland. De första bildstenarna var sannolikt minnesstenar som ursprungligen stod på gravfält (400-700 talet). De är ofta yxformade och markerar gravar.

Från 700-talet och framåt placerades bildstenarna vid vägar och samlingsplatser. Bilderna berättade nu istället om den tidens nordiska symbolvärld och historier ur den nordiska mytologin. Den yttre formen var svampformad och bilderna placerades i fält, likt våra dagars serier.

Nyström och Karlsson har tagit fasta på detta bildspråk och översatt det till vår tid. Södervärnskolans bildsten visar ett gotländskt, traditionellt samhälle i arbete och fritid. Fagningen av de gotländska ängena, fiskerinäringen, kalkbruket och fritiden med dess gotländska lekar. Bildstenen restaurerades sommaren 2016 av konservator Rebecca Kettunen.

Skrolla till toppen